تمام مطالب نوشته شده توسط: پرشین نوین پرچم

درباره پرشین نوین پرچم

معنای پرچم ایران نمادهایی پرمعنا در طراحی پرچم ایران وجود دارد. رنگ های این پرچم خود نماینده صفات مختلف مانند رشد، شادی، وحدت، سرزندگی، آزادی و شجاعت می باشند. علاوه بر نوارهای افقی آن، پرچم ایران دارای یک نشان قرمز است. این نشان در سال 1980 طراحی شد و معنای عمیقی در طراحی آن وجود […]